Skip to content

اطلاعيه مهم معاونت آموزشی پيرامون پايان کلاس ها و تاريخ شروع امتحانات در ترم 982

مشاهده اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجويان گرامی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما را به مصوبات اخير شورای آموزشی دانشگاه در خصوص پايان کلاس ها و امتحانات پايان ترم 982 و ساير نکات مربوطه جلب می نمايد:

1 -تاريخ پايان کلاسها در ترم 982 ،27 خردادماه می باشد.

2 -برگزاری امتحانات پايان ترم به صـورت حضـوری بوده و بازه امتحانات پايان ترم از 7 تا 19 تيرماه می باشـد. ضــمنا مطابق تغيير بازه شــروع و پايان امتحانات پايان ترم، تاريخ جديد برگزاری امتحانات پايان ترم دروس در سامانه آموزشی دانشگاه تا تاريخ 7 خرداد به روز رسانی خواهد شد.

*تذکر: مورد 2 به شــرط تاييد ســتاد مرکزی مبارزه با کرونا می باشـد، در غير اين صـورت اين امکان وجود دارد تاريخ شروع امتحان و يا نحوه برگزاری ان تغيير کند.

3 -امکان دارد امتحان برخی از دروس به صـورت مجازی برگزار گردد که بزودی جدول برنامه امتحانی دروس و نحوه برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد.

4 -برای دروس عملی و آزمايشــگاهی که کلاس مجازی برای آن تشــکيل نشــده باشــد، منتظر بازگشــايی دانشــگاه و برگزاری کلاس های حضــوری به صــورت فشــرده خواهيم بود و برای ســاير دروس با تاييد اســتاد درس، امتحان برگزار می گردد. برنامه تشکيل کلاس های حضوری اين دروس و امتحانات مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد.

5 -اگر امتحـان برخی از دروس به شــــهريور و يا ترم بعـد منتقـل گردد، نمرات آن در ترم ٩٨٢ ثبـت خواهد شــــد و مشکلی برای فارغ التحصيلی، تعداد دروس قابل اخذ ترم بعد وجود نخواهد داشت.

6 -هنوز تصـميمی در خصـوص بی تاثير بودن دروس رد شـده در معدل ترم 982 و يا اخذ تعداد واحد بيشـتر از ١۴ واحد در ترم بعد در صورت مشروطی در ترم جاری اخذ نشده است.

7 -مهلت ارسـال تقاضای حذف دروس (بدون محدوديت تعداد) و نيز حذف ترم بدون احتساب سنوات و بدون محاسبه شـهريه (دانشـجويان نوبت دوم) مطابق اعلام قبلی تا پايان ارديبهشـت بوده و قابل تمديد نمی باشـد. پس از اين تاريخ دانشـجويان میتوانند جهت مواردی همچون حذف اضـطراری (تعداد يک درس نظری) و حذف ترم، مطابق آئين نامه آموزشــــی و حـداکثر تـا تـاريخ 13 خرداد اقـدام کنـند. تـاکيـد می گردد کـه حـذف دروس و ترم بعـد از ٣١ ارديبهشــــت، مشمول بازگشت شهريه انتخاب واحد نمی باشد.

8 -لازم است دانشجويان متقاضی حذف درس، درخواست خود را از طريق سامانه crm به کارشناس رشته ارسال دارند. همچنين دانشجويان متقاضی حذف ترم بدون احتساب سنوات را در سامانه سجاد ثبت نموده و حتما تا ١۵ خرداد پيگير نتيجه آن از طريق کارشناس رشته باشند. دانشجويانی که بعد از 31 ارديبهشت تقاضای حذف اضطراری يا حذف ترم عادی دارند، درخواست خود را از طريق سامانه crm به کارشناس رشته ارسال نمايند.

*تذکر: علی رغم وجود امکان حذف درس و حذف ترم تا مهلت مقرر، به دانشـجويان گرامی توصـيه می گردد جهت به حداقل رسـاندن مشـکلاتی که در اخذ دروس ترم بعد و نيز زمان فارغ التحصـيلی ايجاد می گردد، تمام تلاش خود را برای حفظ دروس اخذ شده و گذراندن آن ها به کار گيرند.

9 -دانشــجويانی که از تســهيلات مربوط به فارغ التحصــيلی مطابق آئين نامه آموزشــی (اخذ بيش از 20 واحد، اخذ تداخلی دروس، معرفی به اسـتاد و ...) در ترم 982 اســتفاده کرده اند نيز میتوانند از امکان حذف دروس مطابق بند 4 استفاده نمايند. 

10 -برای دانشجويان کارشناسی ارشد محدوديتی در حذف دروس يا سمينار و پايان نامه، به شرط تقاضا تا حد اکثر 31 اردبيهشـت ماه وجود ندارد. پس از اين تاريخ تنها امکان حذف اضـطراری يک درس نظری و حذف ترم، مطابق آئين نامه آموزشی و حداکثر تا تاريخ 13 خرداد وجود دارد.

11 -تاکيد می گردد که برای دانشـجويان کارشـنا سی، اگر در ترم ١٢ هسـتند و برای دانشـجوی کارشـنا سی ارشـد اگر در ترم ٧ هســتند، حتما برای حذف ترم و حذف دروس بايد تاييديه امکان آن را از دانشــگاه دريافت نمايند و ســپس مبادرت به تقاضای حذف درس يا حذف ترم نمايند.

12 -لازم به ذکر اسـت که تسـويه حسـاب کامل شـهريه برای شـرکت در امتحانات الزامی نبوده و پرداخت ۵٠ درصـد بدهی کافی خواهد بود. به اين منظور دانشـجويان می توانند بعد از پرداخت ۵٠ درصـد بدهی، تقاضـای مهلت پرداخت تا ابتدای ثبت نام ترم بعد را به کارشناس امور مالی ارسال نمايند تا مشکلی برای شرکت در امتحانات نداشته باشند.

* توجـه: در موارد خـاص دانشــــجويانی کـه امکـان پرداخـت شــــهريه ۵٠ درصــــد بـدهی را نـدارنـد، می تواننـد طی درخواسـتی فقط به مدير محترم مالی به همراه توضـيحات کافی از طريق سـامانه crm ،منتظر پاسـخ نتيجه بررسـی باشند

13 -دانشجويانی که خود يا خانواده و يا بستگان نزديک، درگير بيماری کرونا شده اند و يا ارتباط مستقيم با افراد بيمار دارند، اکيدا توصيه می گردد از شرکت در امتحانات خودداری نمايند. اين دسته از دانشجويان می توانند درخواست حذف دروس خود را به همراه مستندات پزشکی مورد تاييد مراجع درمانی، به کارشناس رشته جهت بررسی از طريق crm ارسال نموده و پيگير دريافت پاسخ آن باشند.

14 -به اطلاع می رساند که با پيگيری های صورت گرفته سامانه يارا ويژه دانشگاه علم و فناوری مازندران راه اندازی شده است. ضروری است دانشجويان عزيز نسبت به نصب آن اقدام کنند. با استفاده از اين سامانه امکان بارگزاری و پاسخ به تکاليف در بخش تمرين فراهم شده است. همچنين دانشجويان می توانند از بخش پيام رسان اختصاصی هر درس سامانه يارا برای ارتباط بيشتر با استاد درس خود جهت طرح سوال و دريافت پاسخ استفاده نمايند و بخش اعلان نيز اطلاع رسانی اساتيد به دانشجويان است و بزودی بخش بر گزاری آزمون نيز برای برگزاری امتحانات مجازی، طراحی و بارگزاری می گردد.

دانلود فایل راهنمای سامانه LMS یارا - ویژه دانشجویان

دانلود نسخه اندروید سامانه یارا

فيلم آموزشي سامانه يارا براي دانشجو و اساتيد

 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده اطلاعیه فوق، اینجا کلیک نمایید.