Skip to content

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر که در ترم 992 کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند

مشاهده اطلاعیه.....

تکمیل فرم پروژه و کارآموزی

پروژه: دانشجویانی که در ترم ۹۹۲ درس پروژه را اخذ نموده‌اند، تا روز سه شنبه مورخ 1399/11/21 فرصت دارند طبق جدول ظرفیت استادان، نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نموده و با هماهنگی استاد راهنما، فرم موضوع پروژه را تکمیل کرده و فایل تصویر آن را به استاد راهنما ارسال نمایند. مهلت فوق قابل تمدید نبوده و در صورت عدم اقدام دانشجویان، نمره مردودی ثبت خواهد شد.

کارآموزی: دانشجویانی که در ترم ۹۹۲ درس کارآموزی را اخذ نموده‌اند، تا روز سه شنبه مورخ  1399/11/21 فرصت دارند تا با تکمیل فرم‌های مربوطه، فایل تصویر آن را ز طریق CRM به کارشناس رشته ارسال نمایند. مهلت فوق قابل تمدید نبوده و در صورت عدم اقدام دانشجویان، نمره مردودی ثبت خواهد شد.

 

جدول ظرفیت پروژه استادان

نام استاد

ظرفیت

کانال ارتباطی

ملیحه دانش

۵

CRM

رضا جوانمرد

۵

CRM

محمدمهدی پورهاشم

۵

CRM

علی قنبری

۵

CRM

جمشید پیرگزی

۵

CRM

کوثر جدی

۳

kjeddisaravi64@gmail.com

محمد بحرالعلومی

۲

S.bahrololom@gmail.com

حسین شیرگاهی

۳

hossein.shirgahi@gmail.com

موسی نظری

۳

nazari.mousa@gmail.com